Instal·lacions elèctriques

Alta, mitja i baixa tensió. Enllumenat industrial i públic. Estacions transformadores. Inspeccions periòdiques i Serveis d'Enginyeria elèctrica..

Climatització HVAC

Olimatització i ventilació industrial i residencial. Fontaneria i ACS, aire comprimit i extinció d'incendis.

Energies renovables

Fotovoltaiques, tèrmica solar, cogeneració, Enginyeria energètica, projectes i legalitzacions.

Manteniment integral general

Serveis de manteniment integral, gestió energètica i facility management.

Telecomunicacions

Instal·lacions de xarxes estructurals de veu i dades, centraletes telefòniques, megafonia, antenes parabòliques i porters automàtics, per locals comercials, industrials i residencials.

Quadres elèctrics

Distribució de potència, maniobra i control, protecció de mitja i baixa tensió, centralització de comptadors, control de processos, programació de PLC's i automatització industrial.

Projectes

Projectes, gestió amb companyies, estudis d'estalvi energètic, informes, revisions, auditories energètiques i assessorament personalitzat d'instal·lacions.

Legalitzacions

Projectes, gestió amb companyies, estudis d'estalvi energètic, informes, revisions, auditories energètiques i assessorament personalitzat d'instal·lacions.

Robòtica col·laborativa

En preparació.